Chào mừng các bạn đến với trang web của Phòng Khoa học, Đào tạo Sau Đại học & Hợp tác quốc tế, Trường Đại học Kinh tế    
 ĐĂNG NHẬP
THÔNG TIN CHUNG
  Tin tức
  Lịch học tập
  Chuyên ngành đào tạo
  Chương trình học
  Quy chế đào tạo
  Cơ sở liên kết đào tạo
  Mẫu văn bản
  Liên hệ
 
 
LỊCH HỌC TẬP

Kế hoạch thi kết thúc môn học khóa 27 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại cơ sở liên kết đợt 3

Có thể xem lịch thi chi tiết của lớp trong tệp đính kèm!

...
 
Các tin cùng loại:
Kế hoạch thi kết thúc môn học khóa 28 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại cơ sở liên kết đợt 2 (28-10-14 09:43:14)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành khóa 28 tại cơ sở liên kết đợt 2 (27-10-14 03:44:37)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Kontum (08-10-14 05:20:31)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ĐakLak (08-10-14 05:19:32)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đà Nẵng (08-10-14 05:18:12)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Kế toán tại ĐakLak (08-10-14 05:16:22)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Kế toán tại Đà Nẵng (08-10-14 05:15:09)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại ĐakLak (08-10-14 05:13:53)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Kontum (08-10-14 05:12:27)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đà Nẵng (08-10-14 05:10:31)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại ĐakLak (08-10-14 05:06:40)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đà Nẵng (08-10-14 05:08:48)
Kế hoạch học tập của K29 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Kontum (08-10-14 05:05:37)
Lịch thi kết thúc môn học cao học lớp K27.QTR.ĐL (08-10-14 10:57:01)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại trường Đại học Kinh tế-ĐHĐN (12-09-14 05:33:20)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh liên kết với trường Đại học Tây Nguyên (12-09-14 05:32:28)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum (12-09-14 05:30:57)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum (12-09-14 05:19:37)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Tài chính ngân hàng liên kết với trường Đại học Tây Nguyên (12-09-14 05:17:51)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học chuyên ngành Tài chính ngân hàng khóa K28 tại Đà Nẵng (bổ sung) (11-09-14 04:07:49)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển liên kết với trường Đại học Tây Nguyên (10-09-14 05:27:39)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Trường Đại học Kinh tế - ĐHĐN (10-09-14 05:25:55)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kontum (10-09-14 05:23:37)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Kế toán khóa K28 tại Đà Nẵng đợt 1 (03-09-14 08:23:43)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Triết học khóa K28 tại Đà Nẵng đợt 1 (03-09-14 08:25:04)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Kinh tế phát triển khóa K28 tại Đà Nẵng đợt 1 (03-09-14 08:21:40)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Tài chính ngân hàng khóa K28 tại Đà Nẵng đợt 1 (03-09-14 08:19:34)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa K27 tại Đà Nẵng đợt 2 (03-09-14 08:13:51)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh khóa K28 tại Đà Nẵng đợt 1 (03-09-14 08:16:36)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Tài chính ngân hàng khóa K27 tại Đà Nẵng đợt 2 (29-08-14 02:56:54)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Tài chính ngân hàng khóa K27 tại Đà Nẵng đợt2 (29-08-14 03:35:13)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Kinh tế phát triển khóa K27 tại Đà Nẵng đợt2 (29-08-14 03:05:35)
Khung kế hoạch học tập cao học K29 tai Đà Nẵng (22-08-14 08:35:25)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Kế toán khóa K27 tại Đà Nẵng đợt 2 (06-08-14 02:58:29)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Tài chính ngân hàng khóa K27 tại ĐăkLăk đợt 3 (06-08-14 02:55:06)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành khóa K28 tại ĐăkLăk đợt 1 (29-07-14 10:17:09)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành khóa K28 tại các địa phương đợt 1 (16-07-14 05:56:21)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành khóa K27 tại ĐăkLăk đợt 2 (16-07-14 05:55:22)
Lịch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Kế toán tại Đà Nẵng (27-03-13 02:55:15)
Lịch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đà Nẵng (20-03-13 03:36:45)
Lịch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đà Nẵng (20-03-13 03:38:51)
Lịch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đà Nẵng (26-03-13 10:32:48)
Lịch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại ĐăkLăk (26-03-13 10:33:26)
Lịch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đăk Lăk (22-03-13 03:24:11)
Lịch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Bình Định (20-03-13 03:39:32)
Kế hoạch học tập bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ĐăkLăk (07-10-13 09:32:26)
Kế hoạch học tập bổ túc kiến thức chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại ĐăkLăk (07-10-13 09:39:32)
Kế hoạch học tập bổ túc kiến thức chuyên ngành Tài chính Ngân hàng tại Đà Nẵng (07-10-13 09:36:41)
Kế hoạch học tập bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đà Nẵng (07-10-13 09:34:01)
Kế hoạch học tập bổ túc kiến thức chuyên ngành Kinh tế phát triển tại ĐăkLăk (07-10-13 09:33:10)
Kế hoạch học tập bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đà Nẵng (07-10-13 09:31:34)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đà Nẵng (21-02-14 03:18:28)
Kế hoạch học bổ túc kiến thức chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Kontum (21-02-14 03:19:15)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành Kinh tế phát triển khóa K27 tại ĐăkLăk đợt 2 (22-05-14 10:25:06)
Kế hoạch học phần Tiến sĩ của K27-K29 chuyên ngành Quản trị kinh doanh (20-05-14 07:58:54)
Kế hoạch học phần Tiến sĩ của K26-K29 chuyên ngành Kế toán (20-05-14 07:57:54)
Kế hoạch học phần Tiến sĩ của K26-K29 chuyên ngành Kinh tế phát triển (20-05-14 07:45:14)
Kế hoạch thi kết thúc môn học chuyên ngành khóa K26 tại ĐăkLăk đợt 3 (20-03-14 09:49:14)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K27.TNH.ĐN đợt 1 (20-03-14 09:47:51)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K27.QTR.ĐN đợt 1 (20-03-14 09:47:19)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K27.KTO.ĐN đợt 1 (20-03-14 09:46:49)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K27.KPT.ĐN đợt 1 (20-03-14 09:46:19)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K27.KPT.ĐL đợt 1 (11-03-14 04:04:10)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.KPT.BĐ đợt 3 (11-03-14 04:03:20)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học K26 tại Địa phương đợt 3 (11-03-14 04:01:30)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Triết học tại Đà Nẵng (20-02-14 08:59:19)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đà Nẵng (20-02-14 08:58:31)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại ĐakLak (20-02-14 08:57:44)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Kontum (20-02-14 08:56:41)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đà Nẵng (20-02-14 08:54:57)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ĐakLak (20-02-14 08:52:49)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Kế toán tại Đà Nẵng (20-02-14 08:51:54)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Kế toán tại ĐakLak (20-02-14 08:46:03)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đà Nẵng (20-02-14 08:44:47)
Kế hoạch học tập của K28 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại ĐăkLăk (20-02-14 08:43:40)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.KPT.ĐN (19-02-14 11:12:36)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.TRI.ĐN (19-02-14 11:10:43)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.TNH.ĐN2 (19-02-14 11:10:10)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.TNH.ĐN1 (19-02-14 11:09:33)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.QTR.ĐN2 (19-02-14 11:08:53)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.QTR.ĐN1 (19-02-14 11:08:20)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.KTO.ĐN (19-02-14 11:07:39)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học khóa K27 đợt 1 tại địa phương (11-02-14 02:52:50)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K26.KPT.ĐL đợt 2 (08-11-13 03:02:08)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K25.TNH.BĐ đợt 3 (08-11-13 03:01:17)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học lớp K25.QTR.BĐ đợt 3 (25-10-13 03:18:17)
Kế hoạch học tập của K27 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại ĐăkLăk (01-10-13 10:52:55)
Kế hoạch học tập của K27 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại ĐăkLăk (01-10-13 10:51:27)
Kế hoạch học tập của K27 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại ĐăkLăk (01-10-13 10:50:16)
Kế hoạch học tập của K27 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đà Nẵng (01-10-13 10:49:22)
Kế hoạch học tập của K27 chuyên ngành Kế toán tại Đà Nẵng (01-10-13 10:48:29)
Kế hoạch học tập của K27 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đà Nẵng (01-10-13 10:47:36)
Kế hoạch học tập của K27 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đà Nẵng (01-10-13 10:46:03)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K26.KPT.DN (18-09-13 10:42:59)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K26.KTO.DN (18-09-13 10:42:31)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K26.TNH.DN.2 (18-09-13 10:42:02)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K26.TNH.DN.1 (18-09-13 10:41:30)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K26.QTR.DN.2 (18-09-13 10:40:50)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K26.QTR.DN.1 (18-09-13 10:40:20)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học của lớp K25&K26.TRI.ĐN (Đợt 2) (16-08-13 04:46:03)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học của lớp K25.KPT.ĐN (Đợt 2) (16-08-13 04:45:25)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học của lớp K25.TNH.ĐN (Đợt 2) (16-08-13 04:44:51)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học của lớp K25.KTO.ĐN (Đợt 2) (16-08-13 04:43:43)
Kế hoạch thi kết thúc môn học cao học của lớp K25.QTR.ĐN (Đợt 2) (16-08-13 04:42:54)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của khóa K26 tại các địa phương(Điều chỉnh) (16-08-13 03:59:46)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của khóa K26 tại các địa phương (13-08-13 04:41:35)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 của khóa K25 tại các địa phương (13-08-13 04:40:54)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.TRI.ĐN (01-04-13 02:27:01)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.TNH.ĐN2 (22-03-13 03:38:14)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.TNH.ĐN1 (22-03-13 03:37:36)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.QTR.ĐN2 (22-03-13 03:36:57)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.QTR.ĐN1 (22-03-13 03:36:20)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.KPT.ĐN (22-03-13 03:35:32)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.KTO.ĐN (22-03-13 03:34:57)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.TNH.ĐL (22-03-13 03:34:09)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.KPT.ĐL (22-03-13 03:32:55)
Kế hoạch đào tạo cao học của lớp K26.KPT.BĐ (22-03-13 03:32:21)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K25.QTR.KT (22-03-13 03:22:19)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 của lớp K24.QTR.ĐN lớp ngoài giờ (22-03-13 08:55:07)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 của lớp K24.QTR.ĐN lớp trong giờ (22-03-13 08:54:35)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 của lớp K24.TNH.ĐN (22-03-13 08:53:46)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 của lớp K24.KTO.ĐN (22-03-13 08:53:07)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 của lớp K24.KPT.ĐN (22-03-13 08:52:22)
Lịch thi chuyên ngành Triết học của lớp k24, K25.TRI.ĐN (01-03-13 04:34:02)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K25.KPT.ĐN (01-03-13 04:31:52)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K25.KTO.ĐN (01-03-13 04:31:21)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K25.TNH.ĐN (01-03-13 04:30:40)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của lớp K25.QTR.ĐN (01-03-13 04:29:52)
Lịch thi chuyên ngành đợt 1 của khóa K25 tại Bình Định (01-03-13 01:51:36)
Lịch thi chuyên ngành đợt 3 của lớp K23.QTR.BĐ & K24.TRI.BĐ (11-01-13 10:41:46)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 của lớp K24.KPT.QB (20-12-12 08:57:53)
Lịch thi chuyên ngành Kinh tế phát triển khóa K23, K24 & K25 tại Trà Vinh (12-11-12 03:05:08)
Lịch thi chuyên ngành đợt 3 của lớp K23.KTO.BĐ (12-11-12 03:02:22)
Lịch thi chuyên ngành đợt 2 khóa K24 tại ĐăkLăk (12-11-12 03:00:13)
Lịch thi chuyên ngành Đ2 của K24 tai Bình Định (23-10-12 10:31:46)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Triết học tại Đà Nẵng (23-10-12 10:25:43)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đà Nẵng (23-10-12 10:23:10)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Bình Định (23-10-12 10:22:14)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Kontum (23-10-12 10:21:00)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Đà Nẵng (23-10-12 10:20:13)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Quản trị kinh doanh tại Bình Định (23-10-12 10:19:16)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Kế toán tại Đà Nẵng (23-10-12 10:07:02)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Trà Vinh (23-10-12 10:05:20)
Kế hoạch học tập của K25 chuyên ngành Kinh tế phát triển tại Đà Nẵng (23-10-12 10:02:32)
Lich hoc chuyen nganh dot 2 khoa K24 tai Da Nang (15-10-12 02:40:25)
Kế hoạch học tập các học phần tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế công nghiệp (21-09-12 04:36:50)
Kế hoạch học tập các học phần tiến sĩ chuyên ngành Kinh tế công nghiệp (21-09-12 04:28:37)
Kế hoạch học tập các học phần tiến sĩ chuyên ngành Kế toán (21-09-12 04:26:23)
Kế hoạch học tập các học phần tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh (21-09-12 04:22:00)
Lịch thi Đ1 lớp K24.KPT.BD & D3 lớp K23.TNH.BD (20-09-12 10:02:12)
Lịch thi chuyên ngành Đ1 các lớp K24 tại Đà Nẵng (20-09-12 09:37:24)
Lịch thi đợt 2 các lớp K23 tại Đà Nẵng (15-08-12 02:44:09)
Lịch thi đợt 1 các lớp K24 tại Đăk Lăk (25-08-12 08:41:14)
Lịch thi đợt 2 cho lớp K23.TNH.BD, đợt 3 cho lớp K23.QTR.KT, đợt 1 cho lớp K24.TRI.BD và K24.KPT.QB (25-08-12 09:25:23)
Kế hoạch thực hiện luân văn thạc sĩ khóa 23 (16-07-12 11:13:14)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 2, khóa K23 tại Kon Tum và Bình Định (03-05-12 02:33:40)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 1 lớp K23.TNH.BĐ (16-03-12 09:17:08)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa K24 tại Đăk Lăk (16-03-12 09:10:49)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Khóa 24 tại Đăk Lăk (16-03-12 08:46:30)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Triết học, Khóa K24 tại Bình Định (16-03-12 08:59:02)
Kế hoạch đào tạoc cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Khóa tại Trà Vinh (16-03-12 08:01:53)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Khóa K24 tại Bình Định (16-03-12 08:03:18)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Khóa K24 tại Quảng Bình (16-03-12 08:05:09)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, lớp K24.QTR.ĐN-T (09-03-12 11:05:56)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, lớp K24.QTR.ĐN-N (09-03-12 11:13:35)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển, lớp K24.KPT.ĐN (09-03-12 11:20:44)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, lớp K24.TNH.ĐN (09-03-12 11:19:33)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Kế toán, lớp K24.KTO.ĐN (09-03-12 11:18:04)
Lịch thi kết thúc môn học cao hoc đợt 1, khóa K23 (13-01-12 04:38:01)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 2, khóa K22 (13-01-12 04:23:42)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 3, K22 tại Bình Định, Khánh Hòa và Kon Tum (18-11-11 09:53:05)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 2, K22 tại Bình Định, Khánh Hòa và Kon Tum (07-09-11 11:23:34)
Kế hoạch học tập đợt 2, lớp K22.TNH.ĐN (12-08-11 02:23:14)
Kế hoạch học tập đợt 2, lớp K22.QTR.ĐN (12-08-11 02:20:42)
Kế hoạch học tập đợt 2, lớp K22.KTO.ĐN (12-08-11 02:18:14)
Kế hoạch học tập đợt 2, lớp K22.KPT.ĐN (12-08-11 02:08:30)
Kế hoạch học tập lớp K23.KPT.ĐN (28-07-11 04:20:56)
Kế hoạch đào tạo cao học lớp K23.TNH.ĐN (28-07-11 04:17:32)
Kế hoạch đào tạo cao học lớp K23.KTO.ĐN (28-07-11 04:14:35)
Kế hoạch đào tạo cao học lớp K23.QTR.ĐN-TG (28-07-11 03:57:56)
Kế hoạch đào tạo cao học lớp K23.QTR.ĐN-NG (28-07-11 03:46:00)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Khóa K23 tại Bình Định (27-07-11 04:39:31)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa K23 tại Kon Tum (27-07-11 04:44:05)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Kế toán, Khóa K23 tại Bình Định (27-07-11 04:34:11)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Kinh tế phát triển, Khóa K23 tại Trà Vinh (27-07-11 03:45:58)
Kế hoạch đào tạo cao học chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Khóa K23 tại Bình Định (27-07-11 04:25:44)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 1, lớp K22.TNH.ĐN (25-07-11 03:50:07)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 1, lớp K22.QTR.ĐN (22-07-11 02:45:49)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 1, lớp K22.KTO.ĐN (25-07-11 03:27:53)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 1, lớp K22.TNH.ĐN (25-07-11 03:44:28)
Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ cho học viên các khoá 18, 19, 20 và 21 (09-07-11 12:36:37)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 1, K22 tại Bình Định, Khánh Hòa và Kon Tum (24-06-11 09:59:49)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 3 tại Bình Định (24-06-11 09:33:42)
Lịch thi kết thúc môn học cao học đợt 3 cho khóa K21 tại Kon Tum (14-06-11 07:35:30)

 


DANH MỤC CÁC PHÒNG BAN
.: Phòng Công tác sinh viên .: Khoa Du lịch
.: Phòng Đào tạo .: Khoa Kế toán
.: Phòng Hành chính tổng hợp .: Khoa Kinh tế
.: Phòng KH, SĐH & HTQT .: Khoa Kinh tế chính trị
.: Trung tâm đào tạo quốc tế .: Khoa Lý luận chính trị
.: Khoa Luật
.: Khoa Quản trị kinh doanh
.: Khoa Tài chính - Ngân hàng
.: Khoa Thống kê - Tin học
.: Khoa Thương mại
 
Dữ liệu đang được cập nhật ... Tin mới ...
::Liên kết::
     
Lên đầu trang